Old Testament Reading: Deuteronomy 6:1-9

Epistle: 2 Corinthians 3:4-11

Holy Gospel: Matthew 9:13-15