Old Testament Reading: Exodus 17:1-7

Epistle: 1 Corinthians 9:24-10:5

Holy Gospel:  Matthew 20:1-16